Lớp học online bằng video
Tiếng anh 12 bài 36 Mệnh đề trạng ngữ

Tiếng anh 12 bài 36 Mệnh đề trạng ngữ

 •   11/03/2018 11:26:11 AM
 •   Đã xem: 413
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 36 Mệnh đề trạng ngữ trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
tải xuống

TIếng anh 12 bài 35 Mệnh đề danh ngữ

 •   11/03/2018 11:23:06 AM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 35 Mệnh đề danh ngữ trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
tải xuống

Tiếng anh 12 bài 34 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

 •   11/03/2018 11:21:19 AM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 34 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Tiếng anh 12 bài 33 Đảo ngữ

Tiếng anh 12 bài 33 Đảo ngữ

 •   11/03/2018 11:19:10 AM
 •   Đã xem: 375
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 33 Đảo ngữ trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
tải xuống

Tiếng anh 12 bài 32 Câu hỏi đuôi

 •   11/03/2018 11:16:22 AM
 •   Đã xem: 402
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 32 Câu hỏi đuôi trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
TIếng anh 12 bài 31 Động từ nguyên thể hay danh động từ

TIếng anh 12 bài 31 Động từ nguyên thể hay danh động từ

 •   27/02/2018 12:30:26 PM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 31 Động từ nguyên thể hay danh động từ trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Tiếng anh 12 bài 30 So sánh

Tiếng anh 12 bài 30 So sánh

 •   05/02/2018 04:27:02 AM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 30 So sánh trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
tải xuống

Tiếng anh 12 bài 29 Mạo từ

 •   05/02/2018 04:06:13 AM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 29 Mạo từ trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Tiếng anh 12 bài 28 Mệnh đề quan hệ

Tiếng anh 12 bài 28 Mệnh đề quan hệ

 •   05/02/2018 04:04:15 AM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 28 Mệnh đề quan hệ trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Tiếng anh 12 bài 27 Câu tường thuật

Tiếng anh 12 bài 27 Câu tường thuật

 •   05/02/2018 04:02:16 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 27Câu tường thuật trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Tiếng anh 12 bài 26 Thể khiếm khuyết

Tiếng anh 12 bài 26 Thể khiếm khuyết

 •   05/02/2018 04:00:22 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 26 Thể khiếm khuyết trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Tiếng anh 12 bài 25 Câu bị động

Tiếng anh 12 bài 25 Câu bị động

 •   05/02/2018 03:57:55 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 25 Câu bị động trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Tiếng anh 12 bài 24 Điều ước

Tiếng anh 12 bài 24 Điều ước

 •   04/02/2018 11:30:20 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 24 Điều ước trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Tiếng anh 12 bài 23 Câu điều kiện

Tiếng anh 12 bài 23 Câu điều kiện

 •   04/02/2018 11:28:26 PM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 23 Câu điều kiện trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Tiếng anh 12 bài 22 Ôn tập các thì

Tiếng anh 12 bài 22 Ôn tập các thì

 •   04/02/2018 11:25:42 PM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 22 Ôn tập các thì trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Tiếng anh 12 bài 21 Các thì hoàn thành

Tiếng anh 12 bài 21 Các thì hoàn thành

 •   04/02/2018 11:21:59 PM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 21 Các thì hoàn thành trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Tiếng anh 12 bài 20 Các cách diễn đạt ý nghĩa tương lai

Tiếng anh 12 bài 20 Các cách diễn đạt ý nghĩa tương lai

 •   03/02/2018 10:01:17 PM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 20 Các cách diễn đạt ý nghĩa tương lai trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Tiếng anh 12 bài 19 Các thì quá khứ

Tiếng anh 12 bài 19 Các thì quá khứ

 •   03/02/2018 08:49:21 PM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 19 Các thì quá khứ trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Tiếng anh 12 bài 18 Các thì hiện tại

Tiếng anh 12 bài 18 Các thì hiện tại

 •   03/02/2018 08:28:55 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 18 Các thì hiện tại trong chương trình Tiếng anh 12 do thầy Bùi Đức Tiến giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích

Các tin khác

Giới thiệu về lớp học cộng đồng

Trang lớp học cộng đồng (lophoccongdong.edu.vn) được xây dựng trên cơ sở hệ thống các tài liệu, bài giảng của các thầy cô giáo trên toàn quốc đóng góp nhằm xây dựng một trang tài liệu chuẩn dưới sự kiểm soát chất lượng nội dung các tài liệu và bài giảng một cách hệ thống nhằm xây dựng...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về lớp học cộng đồng?

Đăng ký thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Ban quản trị website
Ban quản trị website
Thống kê số lượng truy cập
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay6,018
 • Tháng hiện tại92,629
 • Tổng lượt truy cập5,459,313
Chat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây