Lớp học online bằng video
Hóa học 12 Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Hóa học 12 Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

 •   20/01/2018 02:36:09 AM
 •   Đã xem: 629
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
36

Hóa học 12 Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

 •   20/01/2018 02:33:16 AM
 •   Đã xem: 435
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
Hóa học 12 Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

Hóa học 12 Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

 •   20/01/2018 02:30:46 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 35: Đồng và hợp chất của đồng trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
34

Hóa học 12 Bài 34: Crom và hợp chất của crom

 •   20/01/2018 02:27:49 AM
 •   Đã xem: 426
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 34: Crom và hợp chất của crom trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
Hóa học 12 Bài 33: Hợp kim của sắt

Hóa học 12 Bài 33: Hợp kim của sắt

 •   20/01/2018 02:24:39 AM
 •   Đã xem: 320
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 33: Hợp kim của sắt trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
Hóa học 12 Bài 32: Hợp chất của sắt

Hóa học 12 Bài 32: Hợp chất của sắt

 •   20/01/2018 02:18:17 AM
 •   Đã xem: 420
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 32: Hợp chất của sắt trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
31

Hóa học 12 Bài 31: Sắt

 •   20/01/2018 02:14:54 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 31: Sắt trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
Hóa học 12 Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Hóa học 12 Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

 •   13/01/2018 02:05:15 AM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
Hóa học 12 Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Hóa học 12 Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

 •   13/01/2018 02:01:43 AM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
Hóa học 12 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Hóa học 12 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

 •   13/01/2018 01:57:37 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
Hóa học 12 Bài 26: Kim loại kiềm thổ

Hóa học 12 Bài 26: Kim loại kiềm thổ

 •   11/01/2018 04:18:45 AM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 26: Kim loại kiềm thổ trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
Hóa học 12 Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Hóa học 12 Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

 •   11/01/2018 04:14:26 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
Hóa học 12 Bài 24: Thực hành. Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Hóa học 12 Bài 24: Thực hành. Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

 •   11/01/2018 04:03:52 AM
 •   Đã xem: 8320
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 24: Thực hành. Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại trong chương trình hóa học lớp 12 được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
23

Hóa học 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

 •   11/01/2018 03:48:14 AM
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
22

Hóa học 12 Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại

 •   11/01/2018 03:38:30 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
Hóa học 12 Bài 21: Điều chế kim loại

Hóa học 12 Bài 21: Điều chế kim loại

 •   11/01/2018 03:28:57 AM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 21: Điều chế kim loại trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
20

Hóa học 12 Bài 20: Sự ăn mòn kim loại

 •   11/01/2018 03:24:06 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 20: Sự ăn mòn kim loại trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
Hóa 12 Bài 19: Hợp kim

Hóa 12 Bài 19: Hợp kim

 •   11/01/2018 03:17:52 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 19: Hợp kim được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng
Hóa học 12 Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Hóa học 12 Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

 •   11/01/2018 02:49:34 AM
 •   Đã xem: 559
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại trong chương trình hóa học lớp 12 do thầy Hồ Sĩ Thạnh cung cấp, chia sẻ cho cộng đồng và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống những bài giảng hữu ích cho cộng đồng

Các tin khác

Giới thiệu về lớp học cộng đồng

Trang lớp học cộng đồng (lophoccongdong.edu.vn) được xây dựng trên cơ sở hệ thống các tài liệu, bài giảng của các thầy cô giáo trên toàn quốc đóng góp nhằm xây dựng một trang tài liệu chuẩn dưới sự kiểm soát chất lượng nội dung các tài liệu và bài giảng một cách hệ thống nhằm xây dựng...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về lớp học cộng đồng?

Đăng ký thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Ban quản trị website
Ban quản trị website
Thống kê số lượng truy cập
 • Đang truy cập16
 • Hôm nay6,018
 • Tháng hiện tại92,724
 • Tổng lượt truy cập5,459,408
Chat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây